Kairos

2016
stoneware clay and glazes

  • installation view

  • installation view

  • site specific installation

  • site specific installation

  • site specific installation